SİTOGEN BİOMEDİKAL VE LABORATUVAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
(AYDINLATMA METNİ)

Değerli Müşterilerimiz, Çözüm ortaklarımız, SitoGen olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu olarak İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz..

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

İlgili kanun gereği veri sorumlusu : SitoGen BioMedikal ve Laboratuvar Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Aktunç İş Merkezi No:13/1 34852 Maltepe İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası : 551945

Mersis Numarası :0771027048600013

KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Şirketimiz faaliyet konusu gereği müşterilerinden gelen talep üzerine ürün satışı, teknik servis hizmetleri, danışmanlık ve projelendirme teklifleri ile teknik dosyaları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, ya da aşağıdaki şekilde

 • İş Talep formlarının doldurulması,
 • Satış temsilcilerimiz ya da teknik personellerimizin sizleri ziyaretinde,
 • İş yerimizi ziyaretiniz,
 • Web sitemizi ziyaretiniz,
 • Telefon görüşmelerindeki paylaşımlarınız,
 • Mail yazışmalarındaki paylaşımlarınız,

Şahsınız ya da aracı kıldığınız kişi veya kurum tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir.
SitoGen’ den ürün, teknik servis ya da danışmanlık hizmet satın almanız durumunda, kişisel verilerinizden, Kimlik (Ad, Soyadı, TC. Kimlik No) İletişim (Adres, Telefon, e-mail adresi,), verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimiz kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz teklif aşamasındaki kalan çalışmalarımızda ve teklif formunda yer alan verileriniz sistemlerimizde 3 yıl saklanmakta olup Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz SitoGen tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, finans veya muhasebe işlerinin takibi, kurumsal sürdürülebilirlik, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi. Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) mevzuatına uygun bir şekilde ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; bayilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere ve yine bu amaçlara sınırlı olarak ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

VERİLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

Şirket, Veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri; Veri Sahibi ’ne taahhüt edilen hizmetlerin sağlanması için kullanmaktadır. Şirket ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda veri sahibi ‘ne gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.